Istebna, Jaworzynka, Koniak?w Strona Główna Istebna, Jaworzynka, Koniak?w
Jednym s?owem Tr?jwie?!

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Rozrzutno?? czy brak realizmu?
Autor Wiadomość
Legierski
Rodowity g?rol

Posty: 52
Wysłany: Pon 19 Gru, 2011   Rozrzutno?? czy brak realizmu?

W bud?ecie gminnym na 2012 r. w wydatkach inwestycyjnych pozycja: pod??czenie pomieszcze? socjalno-sanitarnych przy boisku na Zaolziu do wodoci?gu gminnego - odcinek ok. 150 mb za (bagatela!!!) 50 tys. z?. Na dzisiejszej sesji radna ?ucja Micha?ek zaproponowa?a wykonanie odwiertu na miejscu w celu pozyskania wody g??binowej. Argumentacja za takim rozwi?zaniem jest przekonuj?ca i nie do podwa?enia. Niezale?ne uj?cie odci??a?oby wodoci?gi gminne dodatkowym poborem wody, co w warunkach suszy ma du?e znaczenie. Jednocze?nie pozwoli?oby na zaoszcz?dzenie do?? znacznej kwoty pieni?dzy bez konieczno?ci prowadzenia dodatkowej nitki wodoci?gowej. W zale?no?ci od g??boko?ci wiercenia, koszt?w zakupu pompy, odleg?o?ci odwiertu od miejsca konsumpcji wody, koszt finalny waha si? od 12 do 20 tys. z? (znam to z autopsji). Wniosku radnej przewodnicz?cy nie dopu?ci? do g?osowania a z radnych nikt nie wypowiedzia? si? w tym temacie. Zatem rodza si? pytania:
- czy 50 tys. z? to jest cena mniejsza ni? 20 tys. z?? - pytaj? si? podatnicy
- kto b?dzie wykonawc? tej inwestycji zaplanowanej na 50 tys. z??
 
 
mania
Ma?y gazda
Niezale?ny

Posty: 60
Skąd: Tylko Jaworzynka
Wysłany: Pon 26 Gru, 2011   

Ciekawi mnie dlaczego ci radni sa tacy rogaci i nikt z nich nie chce podyskutowa? mo?e by?oby lepsze rozwi?zanie
_________________
Komitet Wyborczy Wyborc?w Wyzwolenie Jaworzynki:)

Front Wyzwolenia Jaworzynki - Jaworzynka rulezz
 
 
tigrer
Cz?sty bywalec

Posty: 21
Wysłany: Wto 27 Gru, 2011   

Ciekaw jestem z k?t informacja ?e 150m wodoci?gu to koszt 50 tys z? ??? My?l? ze Pan Panie Legierski troch? przekr?ci? wypowiedz kogo? z gminy kto na pewno powiedzia? ?e "wykonanie w/w wodoci?gu to inwestycja do 50 tys. z? !!! Bo z tego co wiem inwestycje dziel? si? na 2 kategorie do 50 tys. i podnad 50 tys z?. a dok?adnie jest to kwota 14 000 euro !!! Dzi?ki takiemu podzia?owi inwestycja jest wystawiana do BIP jako konkurs ofert (czyli inwestycja do 14 tys euro) lub jako Przetarg (inwestycja powy?ej 14 tys. euro). A cena za wykonanie wcze?niej wspomnianej inwestycji zale?y od oferty kt?ra b?dzie najta?sza. Przyznam si? r?wnie? ?e cz?sto sk?adam oferty przetargowe ( jestem wykonawc? ) i powiem ?e przy dzisiejszej konkurencji ?eby wygra? przetarg lub konkurs ofert to trzeba zrobi? to dos?ownie za "GROSZE"
Wi?c to ?e Gmina przeznacza na dan? inwestycja 30,40 czy 50 tys. nie znaczy ?e tyle zap?aci wykonawcy!!!
Je?li kto? nie zna Post?powania Prawa Zam?wie? Publicznych to jego my?lenie jest p?ytkie i bezpodstawne.

Co do studni g??binowych to ?atwo powiedzie? ?e jest du?o ta?sza cho? tak samo zalicza si? do inwestycji do 50 tys z?. Jednak bior?c pod uwag? to ?e warunki techniczne na wykonanie studni g??binowych do g??boko?ci 30 m dla domk?w jednorodzinnych a powy?ej 30 m dla budynk?w u?yteczno?ci publicznej to ogromna r??nica i mog? powiedzie? ?e koszty takiej studni b?d? du?o wy?sze ni? wykonanie 150 m zwyk?ego przy??cza wodoci?gowego.

Kto o tym nie ma poj?cie i jest nastawiony wy??cznie na krytyk?, czy ma to sens czy nie, tak jak pani ?ucja, zawsz? b?dzie promowa? rozwi?zania inne ni? proponuje Gmina.

Dodam jeszcze ?e pod??czenie si? do gminnej sieci wodoci?gowej to gwarancja sta?ej dostawy wody zdatnej do picia (badanej okresowo), co nie jest zagwarantowane przy studniach g??binowych.Do tego jeszcze dochodzi awaryjno?? pompy g??binowej,pob?r pr?du! Wi?c jak wida? nie jest to na pewno rozwi?zanie lepsze a jedynie alternatywa w miejscach gdzie nie ma innej mo?liwo?ci.
 
 
?ucja
Turysta

Posty: 8
Wysłany: Czw 29 Gru, 2011   

Witam, wniosek kt?ry z?o?y?am oparty zosta? na szacunkowej kalkulacji koszt?w wykonania przy??czenia do gminnej sieci wodoci?gowej (zaplecze sanitarne przy boisku na Zaolziu) na odcinku 148 metr?w za 50ty?., a pomi?dzy kosztem budowy studni g??binowej - kwota 20 tys. z?. Fakt, ?e w bud?ecie zapisano konkretn? sum? wskazuje na to, ?e zadanie zostanie wykonane bez przetargu (poni?ej 14 tys. euro).

W bud?ecie gminy planuje si? konkretne pieni?dze na dan? inwestycj?, a nie abstrakcyjne kwoty rz?du kilkudziesi?ciu tysi?cy z?otych: 30, 40 czy 50! Wyliczenia oparte s? na operacie szacunkowym i dokumentacji ( np.przedmiar rob?t, itp.) nie wchodz? w szczeg??y Zam?wie? Publicznych. Kwestie, kt?re Tigrer rozwa?a maj? drugorz?dne znaczenie.

Sedno sprawy jest w tym, ?e odr?bne uj?cie wody nie obci??y dodatkowo istniej?cego wodoci?gu, natomiast wykopanie studni pozwoli zaoszcz?dzi? ok. 30 tys.a ?e mamy gmin? bardzo zad?u?on?, wi?c powinni?my racjonalnie gospodarowa? ka?d? z?ot?wk?.

Wobec gminy jestem nastawiona nie krytycznie lecz konstruktywnie. Owszem wiele spraw wymaga zmiany, st?d moje zaanga?owanie w dzia?alno?? samorz?dow? i konkretne propozycje w zakresie bud?etu.
 
 
tigrer
Cz?sty bywalec

Posty: 21
Wysłany: Czw 29 Gru, 2011   

Pani ?ucjo

Dlaczego znowu Pani miesza ludziom w g?owach, przecie? pisa?em ju? wcze?niej ?e inwestycje poni?ej 14 tys euro zaliczaj? si? do konkursu ofert a nie przetargu a to prawie to samo tylko mniejsze wymagania co do wiarygodno?ci firmy (mniejsza ilo?? dokument?w). Pani sugeruje ludziom ?e gmina wymy?li?a sobie kwot? 50 tys i zleci robot? jakiej? firmie wybranej przez siebie, zarobionymi pieni?dzmi podziel? si? i wszyscy b?d? si? cieszy? ;) Gdyby tak by?o to mo?e w ko?cu dali by robot? jakiej? naszej firmie bo wszystkie inwestycje wykonywane w ostatnich latach robi?y obce firmy :693: i to wszystko przez nasze cudowne Prawo Zam?wie? Publicznych. Takim w?a?nie sposobem pieni?dze zamiast zosta? u nas w Tr?jwsi obracaj? si? gdzie? po innych miejscowo?ciach bo nasze firmy nie wygrywaj? przetarg?w ! Dlatego gdyby Gmina zleci?a to przy??cze jakiej? naszej firmie to jestem za!!!

A co do oszcz?dzania wody to nie wspomnia?a Pani ?e na uko?czeniu jest inwestycja o nazwie "Budowa wodoci?gu w raz z uj?ciem wody i stacj? uzdatniania wody z ?eki Olzy w Koniakowie" co ma nas zabezpieczy? przed brakiem wody!!!
 
 
?ucja
Turysta

Posty: 8
Wysłany: Czw 29 Gru, 2011   

Na jednej z ostatnich posiedze? Rady Gminy Pani Dyrektor Szko?y Podstawowej ( wieloletni pedagog) jednoznacznie stwierdzi?a, ?e nasze dzieci maj? problem z czytaniem ze zrozumieniem. Przyk?ad zadania z egzaminu szkolnego: napisz list z podr??y po Afryce do kole?anki.

Dzieci rozpoczynaj? swoj? prac? od s??w: Kochana Babciu …

I ju? punkty lec?...

Tigrer –Odnosz? wra?enie, ?e jeste? jednym z tych absolwent?w, kt?rzy nie nabyli umiej?tno?ci czytania ze zrozumieniem.

Czytaj?c Twoje posty, zawarte w nich sugestie i pom?wienia – cytuj? wypowied?: "Pani sugeruje ludziom ?e gmina wymy?li?a sobie kwot? 50 tys i zleci robot? jakiej? firmie wybranej przez siebie, zarobionymi pieni?dzmi podziel? si? i wszyscy b?d? si? cieszy?." - stwierdzam jednoznacznie, ?e Nic takiego nie sugeruj?, wi?c prosz? nie wypisywa? k?amstw!

Lubi? merytoryczn? dyskusj?, ale zdecydowanie na wy?szym poziomie.

Natomiast co do kwestii Ganczorki, zaznacz?, ?e wydano na t? inwestycj? ponad 3 mln i jest dodatkowo przeznaczone co najmniej kilkaset tysi?cy z?otych w roku przysz?ym (800tys.).
O dzia?aniach w tym temacie s?ysz? na sesji od co najmniej 5 lat, p?ki co bez konkretnego efektu, poniewa? na koniec tego roku nie pod??czono jeszcze ani jednego budynku do tego uj?cia.
Pani w?jt nie okre?li?a: jaki b?dzie dobowy przyp?yw wody, nie poda?a jaka jest zasobno?? tego uj?cia? Nikt nic nie wie?! Podano jedynie, ?e planuje si? na przysz?y rok wykonanie przy??cza do 46 gospodarstw domowych.
Ganczorka jest w fazie realizacji, lecz z du?ym znakiem zapytania, zwi?zanych z zaspokojeniem potrzeb zaopatrzenia w wod? naszej gminy. Pragn? podkre?li?, ?e „zabezpieczenie mieszka?c?w przed brakiem wody” jest dla mnie spraw? najwa?niejsz?, stad moje konkretne zapytania w tym temacie.
 
 
Legierski
Rodowity g?rol

Posty: 52
Wysłany: Sob 31 Gru, 2011   

Szanowny Panie "tigrer"! Jestem zobowi?zany ustosunkowa? si? na ca?? gam? niedorzeczno?ci, kt?re Pan raczy? zamie?ci? na tym forum.
tigrer napisał/a:
Ciekaw jestem z k?t informacja ?e 150m wodoci?gu to koszt 50 tys z? ???


Taki zapis widnieje w uchwale dot. bud?etu gminy na 2012 r.

tigrer napisał/a:
Bo z tego co wiem inwestycje dziel? si? na 2 kategorie do 50 tys. i podnad 50 tys z?. a dok?adnie jest to kwota 14 000 euro !!!


A ja my?l?, ?e Pan nie wie o tym, ?e parking za gmin? wykonano za prawie 100 tys. z? bez przetargu. Kostka granitowa by?a darowizn? od wojew?dztwa.

tigrer napisał/a:
Przyznam si? r?wnie? ?e cz?sto sk?adam oferty przetargowe ( jestem wykonawc? )


Wg mojej oceny jest Pan urz?dnikiem gminnym, kt?ry broni pomys??w i decyzji swojego prze?o?onego, czemu si? nie dziwi?.

tigrer napisał/a:
Co do studni g??binowych to ?atwo powiedzie? ?e jest du?o ta?sza cho? tak samo zalicza si? do inwestycji do 50 tys z?. Jednak bior?c pod uwag? to ?e warunki techniczne na wykonanie studni g??binowych do g??boko?ci 30 m dla domk?w jednorodzinnych a powy?ej 30 m dla budynk?w u?yteczno?ci publicznej to ogromna r??nica i mog? powiedzie? ?e koszty takiej studni b?d? du?o wy?sze ni? wykonanie 150 m zwyk?ego przy??cza wodoci?gowego.


W roku 2011 na Jasnowicach i Jasnowicach-Lesie wykonano kilkana?cie odwiert?w na g??boko?c ok. 30 m wraz z pod??czeniem budynk?w. Wydajno?? ?r?de? to przedzia? od 1m sze?ciennego do 6 na godzin?. Koszt ca?kowity w zale?no?ci od parametr?w, o kt?rych ju? pisa?em wynosi? od 13 do 16 tys. z?.

tigrer napisał/a:
Kto o tym nie ma poj?cie i jest nastawiony wy??cznie na krytyk?, czy ma to sens czy nie, tak jak pani ?ucja, zawsze b?dzie promowa? rozwi?zania inne ni? proponuje Gmina.


To nie krytyka, tylko szanowny Panie, podanie alternatywnego rozwi?zania, korzystniejszego, celem kt?rego jest oszcz?dno?? i nieobci??anie dodatkowe gminnej sieci wodoci?gowej (w Wigili? wod? gminn? na jaki? czas zakr?cono).

tigrer napisał/a:
Dodam jeszcze ?e pod??czenie si? do gminnej sieci wodoci?gowej to gwarancja sta?ej dostawy wody zdatnej do picia (badanej okresowo)


Trzy lata temu wisia?y w miejscach og?osze? informacje SANEPIDU o zagro?eniach wynikaj?cych z korzystania z wody gminnej. Zalecenie by?o jasne: "Nie u?ywa? wody do mycia nie przegotowan?!!!"


tigrer napisał/a:
A co do oszcz?dzania wody to nie wspomnia?a Pani ?e na uko?czeniu jest inwestycja o nazwie "Budowa wodoci?gu w raz z uj?ciem wody i stacj? uzdatniania wody z ?eki Olzy w Koniakowie" co ma nas zabezpieczy? przed brakiem wody!!!


Uj?cie wody w Ga?czorce to jaki? paradoks. Nikt z decydent?w, na czele z w?jtk?, nie wie jaki zas?b wody mo?na pozyska? z tego ?r?d?a, jakiej pojemno?ci b?dzie zbiornik. Inwestycja ta poch?onie wraz z wydatkami na 2012 r. ??cznie ok. 4 mln z? i wg zamierze? w?jtki pod??czonych b?dzie 46 dom?w. Cztery lata temu PiS proponowa? wiercenie studni g??binowych (dobrze sie stalo, ?e co? w tym temacie drgn??o) m.in. byl z?o?ony projekt uchwa?y dot. studni g??binowych przyj?ty przez zebranie wiejskie. Kalkulacja jest a? nadto prosta: za 4 mln z? mo?na by?o wywierci? min. 200 studni g??binowych na g??boko?? ok. 30m w cenie max. 20 tys. z?. Jedna taka studnia mo?e bez problemu sprosta? zapotrzebowaniom (praktyka to pokazuje) min. trzem gospodarstwom. Wobec powy?szego mamy: min. 200 x min. 3 = 600. A gospodarna w?jtkawykonuje inwestycj?, kt?rej wynik ma wynosi? 46! Obliczenia dla os?b, kt?re uko?czy?y edukacj? matematyczn? na poziomie min. trzeciej klasy szko?y podstawowej s? tak proste jak budowa cepa. Na koniec ?ycz? Panu nieudanych pr?b w konfrontacji z Pierwszym Ortografem Rzeczypospolitej.
 
 
J?zik
Turysta

Posty: 14
Wysłany: Sob 31 Gru, 2011   

Nawiedzeni Pisowcy,naiwni w swej bezgranicznej wierze w normalno??. Je?eli kto? m?dry{ wida? po b??dach} wam t?umaczy,?e dro?sze jest ta?sze, a m?dre jest g?upie,to nigdy go nie przekonacie,?e jest w b??dzie.Wiadomo od dawien dawna,?e nawet zwyk?a deszcz?wka nie m?wi?c o wodzie podsk?rnej jest o wiele zdrowsza,ni? woda z g??bin.Merytoryczne argumenty nie maj? w tym momencie nic do rzeczy.Je?eli osoba o tym przekonana wypisuje na forum takie brednie,to nie warto z ni? o to polemizowa?.Jednak uwa?am,?e Wasze argumenty s? dla ludzi my?l?cych o naszym lepszym jutrze godne uwagi.S? w tej Gminie jeszcze ludzie,kt?rzy odr??niaj? ziarno od plew. To dla nich warto przedstawia? sw?j punkt widzenia na sprawy gminne.
 
 
tigrer
Cz?sty bywalec

Posty: 21
Wysłany: Czw 19 Sty, 2012   

Nareszcie kto? mnie popar? i poda? jeszcze lepsze argumenty ni? ja!!!
Og?lnie stara?em si? wyt?umaczy? tym "naiwnym pisowcom" ?e Gmina nie wymy?la sobie inwestycji od tak! Lecz s? to sprawy g??boko przemy?lane przez wielu ludzi, pocz?wszy od inwestora i projektant?w wykszta?conych w tym kierunku kt?rzy zajmuj? si? tym na co dzie? i najlepiej wiedz? co jest lepsze. Gdyby Gmina zdecydowa?a si? na wiercenie studni g??binowych to z pewno?ci? i tak znale?li by si? na to krytycy. Gdyby mieli si? ka?dego pyta? o opini? to do dzisiaj nic nie by?o by zrobione w tej naszej gminie.
Wiadomo ?e szukanie innych ta?szych rozwi?za? jest wr?cz wskazane ale nie nale?y wmawia? ludziom ?e ma si? lepsze rozwi?zanie skoro nie ma si? o tym 100% pewno?ci.
A ty si? J?zik b??d?w nie czepiaj bo staram si? pisa? szybko i po ludzku a nie jak ty my?le? p?? godziny nad zdaniem i pokazywa? ?e jeste? wielce wykszta?cony, za?o?? si? ?e jeste? nauczycielem (mo?e nawet wychowania fizycznego) i wielce si? wym?drzasz. jak wiesz Prezydentowi te? zdarzaj? si? b??dy cho? jest na najwy?szym stanowisku w Pa?stwie.
 
 
J?zik
Turysta

Posty: 14
Wysłany: Czw 19 Sty, 2012   

Wywo?a?e? mnie przed szereg szanowny Tygrysie,postaram wi?c ustosunkowa? si? do Twego tekstu.Unikaj jak ognia b??d?w,szczeg?lnie ortogrficnych,pisz najszybciej jak potrafisz nie zapominaj?c o my?leniu,kt?re ma przed Tob? kolosaln? przysz?o??.Nie zapominaj o autorytetach jakimi s? dla Ciebie inwestorzy i projektanci odpowiednio wykszta?ceni,kt?rzy przy pomocy takich jak Ty nabijaj? kiesy naszym kosztem.Twoje wywody s? na ?enuj?cym poziomie,poni?ej og?lnie przyj?tych norm.Wida? jak na d?oni,?e ca?kiem niedawno wypad?y Ci mleczne z?by.Jak troch? po?yjesz,to nabierzesz dystansu,zaczniesz my?le? logicznie.Jestem przekonany,?e Tw?j huraoptymizm jest ?ci?le zwi?zany z funkcj? ( ?miem przypuszcza?) wykonywan? sumiennie przez Ciebie na rzecz naszej spo?eczno?ci.Nie dziwi? mnie wi?cTwoje powo?ywania si? na autorytety takie jak inwestot czy projektant.Taka jest Twja dola.Musisz m?wi?,?e bia?e jest czarne,a czarne jest bia?e.Bolej? bardzo nad lud?mi,kt?rzy,czy to z przymusu,czy te? z nadmiernej gorliwo?ci opowiadaj? ludziom brednie.S?ysza?em co? na temat medycyny chi?skiej w naszej Gminie.Niech tego typu plac?wk? otwieraj? jak najszybciej, bo s?ysza?em,?e sko?ni lecz? nawet bezadziejne przypadki.Bardzo schlebi?e? mojemu EGO winduj?c mnie tak wysoko w hierarchi spo?ecznej, mianuj?c mnie nieomal baka?arzem.Zapewniam Ci?,?e dzisiaj b?d? mia? lepszy sen.Prezydent mo?e robi? b??dy ortograficzne,natomiast my powinni?my ich unika?.G?rale do w?adzy,a................do swoich domk?w,a nie na odwr?t.
 
 
tigrer
Cz?sty bywalec

Posty: 21
Wysłany: Pią 20 Sty, 2012   

J?zik, J?zik, skoro twierdzisz ?e Projektanci s? po to ?eby nabija? w?asn? kiesze? to mo?e dajmy projektowa? komu innemu np. wo?nemu ze szko?y. B?dzie du?o taniej i wszyscy b?d? zadowoleni, no mo?e nie wszyscy ale ty na pewno bo b?dziesz mia? "TANIO"! Je?li jeste? humanist? to radzi? bym nie wnika? w sprawy techniczne bo mo?esz si? zagubi? !!! Wypowiada? to ty si? umiesz ale my?le? logicznie to ju? nie!!! Bez obrazy ;)

[ Dodano: Pi? 20 Sty, 2012 ]
Zapomnia?em jeszcze doda? ?e nie jestem pracownikiem Gminy tylko jednym z wi?kszo?ci mieszka?c?w kt?rzy s? z niej zadowoleni i dumni. My?l? ?e wi?kszo?? takich ludzi jak ja nawet nie zagl?da i nie wypowiada si? tutaj bo nie maj? czasu na pierdo?y. A wy jak chcecie to dalej wypisujcie te swoje m?dro?ci z kosmosu o kt?rych i tak wiecie nie wiele. Radzi? bym wam kupi? ?opaty i zaj?? si? od?nie?aniem, przynajmniej b?dzie z was po?ytek. Gdyby tacy jak wy doszli do w?adzy to spe?ni?y by si? s?owa Krzysztofa Kononowicza ?e "nie b?dzie niczego"
 
 
?ucja
Turysta

Posty: 8
Wysłany: Sob 21 Sty, 2012   

Dobrze, ?e nie pracujesz w Urz?dzie, bo nie masz (wg tre?ci post?w) ?adnych kwalifikacji, aby tak? prac? wykonywa?. Efekt Twojej pracy by?by w postaci „krzywych rond”, „stopniowanych chodnik?w”, czy „uj?cia wody na wysychaj?cym potoku”...

szacuj?c, ?e:

uprawnieni wyborcy - 100%, g?osuj?cy – 60% ( z tego ponad 50% popar?o D. Rabin)

W?jtka cieszy si? poparciem w granicach 1/3, czyli daleko jej do sympatii zdecydowanej wi?kszo?ci mieszka?c?w.

Elektorat wyborczy na pstrym koniu je?dzi...

Nie umiesz ani logicznie my?le?, ani poprawnie liczy?.. a w pisowni robisz b??dy!

Wobec tego nie obra?aj konserwatora w szkole, bo jeszcze kiedy? mo?esz go zast?pi?...
(specjalista d/s mechaniki)
 
 
sigma
Ma?y gazda

Posty: 63
Wysłany: Nie 22 Sty, 2012   

Witam Wszystkich
Postanowi?em do??czy? do tego forum poniewa? czytaj?c zamieszczone tutaj posty korci mnie ?eby si? te? wypowiedzie? :)
Na pocz?tek
?ucja napisał/a:
Efekt Twojej pracy by?by w postaci „krzywych rond”, „stopniowanych chodnik?w”, czy „uj?cia wody na wysychaj?cym potoku”...

Mam wra?enie ?e to wyj?tkowo z?o?liwa uwaga, kt?ra niczego nie wnosi tylko obra?a.
?ucja napisał/a:
W?jtka cieszy si? poparciem w granicach 1/3, czyli daleko jej do sympatii zdecydowanej wi?kszo?ci mieszka?c?w

Uwa?am ?e wyw?d jest b??dny poniewa? zawiera b??dne za?o?enie ?e elektorat nie bior?cy udzia?u w g?osowaniu w ca?o?ci nie jest za "W?jtk?".
Pozosta?ych wypowiedzi nie komentuj? poniewa? s? obra?liwe.
Proponuj? aby na tym forum zacz??a obowi?zowa? merytoryczna dyskusja.
Z?o?liwo??, celowo b??dne (?) za?o?enia oraz obra?anie innych niczego nie wnosi i zdecydowanie zani?a poziom dyskusji.
 
 
tigrer
Cz?sty bywalec

Posty: 21
Wysłany: Pon 23 Sty, 2012   

Bardzo trafna uwaga SIGMA

Wszech wiedz?cy i bezb??dni Pisowcy jak na dole ta u g?ry, wszelkie dyskusj? ko?cz? w?a?nie w ten spos?b czyli k??tni? i obra?aniem. Skupiaj?c si? g??wnie na tym aby zniszczy? przeciwnika. Zapomnieli przy tym o g??wnym temacie.

Ot?? przypominaj?c:
Sprawa zacz??a si? od przy??cza wody do budynku przy boisku na Zaolziu za kwot? ok 50 tys z?. zak?adaj?c ?e ?rednia cena w przetargach w ostatnich latach to ok 45-50% ceny kosztorysu inwestorskiego to inwestycja wyniesie ok 20-25 tys z?. Pani ?ucja proponuje tutaj studnie g??binowe kt?rych koszt wykonania to ok 20 tys z? za 1 szt. przy czym cytuj? wypowied? J?zika - "Wiadomo od dawien dawna,?e nawet zwyk?a deszcz?wka nie m?wi?c o wodzie podsk?rnej jest o wiele zdrowsza,ni? woda z g??bin" do tego dochodzi jeszcze konserwacja i utrzymanie pomp kt?re na pewno nie s? wieczne, oraz pytanie czy wydajno?? tej?e studni pozwoli na wyk?panie si? przynajmniej jednej dru?yny pi?karskiej nie m?wi?c ju? o kilku!

Z w/w argument?w mo?na wywnioskowa? ?e Gmina wie co robi i nie ma ju? co kombinowa? z tymi studniami wi?c mo?ecie sobie odpu?ci? i zaj?? si? czym? po?yteczniejszym. :)

Pozdrawiam :DDDDD
 
 
?ucja
Turysta

Posty: 8
Wysłany: Pon 23 Sty, 2012   

Sigma - oczekujesz merytorycznej dyskusji, odnie? si? do tematu: Rozrzutno?? czy brak realizmu? Jestem otwarta na wymian? zda? w tym zakresie i ch?tnie poznam Twoje argumenty.

Ocena mojej wypowiedzi, jest wy??cznie Twoim subiektywnym odczuciem. Aktywny udzia? na forum publicznym obliguje do zachowania poprawno?ci wypowiedzi (od strony gramatycznej r?wnie?). Natomiast logika wywod?w oraz ich prawdziwo?? jest czynno?ci? badawcz? analizuj?c? ?r?d?a poznania.

sigma napisał/a:
Uwa?am ?e wyw?d jest b??dny poniewa? zawiera b??dne za?o?enie ?e elektorat nie bior?cy udzia?u w g?osowaniu w ca?o?ci nie jest za "W?jtk?"


Postawiona teza i u?yte sformu?owanie zawiera pro-gminne za?o?enie (etc.)
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group