Istebna, Jaworzynka, Koniak?w Strona Główna Istebna, Jaworzynka, Koniak?w
Jednym s?owem Tr?jwie?!

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Po??czenie przedszkola ze szko??
Autor Wiadomość
aknieszkaka
Cz?sty bywalec

Posty: 21
Skąd: Istebna
Wysłany: Czw 16 Lut, 2012   Po??czenie przedszkola ze szko??

Nasza, droga pani w?jt, szukaj?c oszcz?dno?ci, postanowi?a po??czy? dwie plac?wki w jedno i obsadzi? tylko jednego dyrektora.Chodzi o Gminne Przedszkole w Istebnej i Szko?? Podstawow?.Co o tym my?licie? Czy jest sens rozkurzy? co?, co budowa?o si? latami i s?u?y naszym dzieciom?Mieli?my pi?kne przedszkole ko?o dawnego posterunku Policji w Istebnej , kt?re mog?o pomie?ci? nawet 100 dzieci.Niestety "Gmina" postanowi?a sobie zrobi? tam mieszkania dla nauczycieli!(Chocia? nie?yj?cy ju? w?a?ciciel przekaza? budynek w?a?nie przedszkolakom). Po kilku latach wsp?lnymi si?ami uda?o si? odremontowa? przybud?wk? ko?o szko?y w Istebnej.Pi?knie przygotowane sale mieszcz? ju? tylko 50 dzieci .Co b?dzie dalej czy Gmina chce powolnym krokiem zlikwidowa? ostatnie dzia?aj?ce na tr?jwsi GMINNE PRZEDSZKOLE???
 
 
sigma
Ma?y gazda

Posty: 63
Wysłany: Pią 17 Lut, 2012   

aknieszkaka napisał/a:
Nasza, droga pani w?jt, szukaj?c oszcz?dno?ci, postanowi?a po??czy? dwie plac?wki w jedno i obsadzi? tylko jednego dyrektora

Bardzo s?usznie. Oszcz?dno?ci trzeba szuka? wsz?dzie. Najwy?szy czas aby tzw "dw?jki" r?wnie? w??czy? w struktur? "jedynek". Dziwi? si? ?e Gmina dopiero teraz widzi tak? mo?liwo??.
aknieszkaka napisał/a:
Czy jest sens rozkurzy? co?, co budowa?o si? latami i s?u?y naszym dzieciom?

Uwa?am ?e nie chodzi o rozkurzanie czegokolwiek. Chodzi o zmian? zarz?dzania.
Nic te? nie stoi na przeszkodzie aby w konkursie na dyrektora wystartowa?a obecna dyrektor przedszkola. By?aby szansa ?e to ona b?dzie zarz?dza? a wtedy przedszkolu nic nie grozi.
Idealne rozwi?zanie - taniej ale nadal to samo.
 
 
Mieszkaniec
oberGazda

Posty: 293
Wysłany: Pią 17 Lut, 2012   

Mia?em nie zabiera? g?osu na tym forum, ale niestety nale?y.
Podj?cie decyzji o po??czeniu (utworzeniu Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej) naleza?o poprzedzi? odpowiednimi konsultacjami z osobami zainteresowanymi (rodzice dzieci ucz?szczaj?cych do przedszkola), a przede wszystkim przedstawi? w?a?ciwie uzasadnione argumenty, rzetelne dane, analizy na kt?rych oparto decyzj?. Co si? takimi dzia?aniami chce osi?gn??. Mo?emy tylko domniemywac, ?e chodzi o oszcz?dno?ci. Tak naprawd? to W?jt Gminy nic nam nie powiedzia?a. Jakie to s? oszcz?dno?ci, wielko??? Jak rodzice dzieci ucz?szczaj?cych do przedszkola zaprosili pisemnie W?jta i Komisj? O?wiaty na spotkanie dotycz?ce tej tematyki to nie raczono nawet oddelegowac kogokolwie z Urz?du, aby odpowiedzia? na nasze pytania. Nikt nie przyby? na zaproszenie, kt?re mog?o rozwia? w?tpliwo?ci. Czy tak dzia?aj? Organy Gminy s?u??ce spo?ecze?stwu lokalnemu? W?jt Gminy Istebna nie dzia?a sferze prywatnej tylko podejmuje decyzje w sferze publicznej dotycz?ce nas bezpo?rednio wi?c nale?a?oby inaczej do tego podej??. Podejmuj?c takie kroki powinni byli du?o wcze?niej informowa? o takich dzia?aniach "w?adzy" lokalnej. Przecie? mogli umie?cic informacj? na stronach internetowych Gminy oraz w lokalnej gminnej gazetce. Nie takie rzeczy tam publikuj?. Jakiego dzia?ania od nich oczekuj?? profesjonalnego podej?cia, transparentno?ci, otwarto?ci na rozmowy (zaproszenia), przedstawienia argument?w itd.
Je?eli chodzi o oszcz?dno?ci to mo?e trzeba by zweryfikowac aktualne zatrudnienie w Urz?dzie. Czy tam w ostatnich latach zmniejszano zatrudnienie. Mo?e W?jt odpowie nam na kilka pyta?. Ile pracownik?w jest/by?o zatrudnionych w Urz?dzie w poszczeg?lnych latach. Zobaczymy wtedy jak si? szuka, domniemuj? oszcz?dno?ci, w Urz?dzie. To narazie tyle w temacie. Pozdrawiam wszystkich
 
 
miroo
Prze?okropny gazda

Posty: 120
Wysłany: Sob 18 Lut, 2012   

sigma dobrze powiedzio?.
Oszcz?dza? trzeba. Temu s?u?y po??czynie szko?y i przedszkola. Ale te? obowi?zkowo szko?y 1 i 2 w Jaworzynce i Koniakowie!
_________________
miro
 
 
Mieszkaniec
oberGazda

Posty: 293
Wysłany: Sob 18 Lut, 2012   

Mo?e przytoczysz jakie? argumenty? Same napisanie s?owa (oszcz?dza? trzeba bo tak) bez podania argument?w mnie nie przekonuj?. Oczywi?cie, ?e oszcz?dza? trzeba. Przecie? nikt tutaj nie pisa?, ?e nie nale?y oszcz?dza?. O takim (?aczeniu przedszkola ze szko??) zamiarze nale?a?oby poinformowa? zainteresowanych, przeprowadzi? konsultacje, rozmowy (powy?ej ju? napisa?em wi?c nie potarzam). Co ma Przedszkole do Szko?y? Ju? bym zrozumia?, ?e ??czy si? dwie, trzy szko?y. Poza tym szukanie oszcz?dno?ci nalezy zacz?? od Urz?du. Np. zacz?? od po??czenia kilka referat?w "wydzia??w". Ka?dy wydzia? ma swojego Kierownika. Id? twoim my?leniem. Je?eli po??czymy kilka referat?w i damy go w zarz?dzanie jeden osobie (fachowcowi) to te? uzyskamy oszcz?dno?ci. Ponadto tak?e stanowisko zast?pcy W?jta ( nie m?wie ju? o jego likwidacji) mo?na by?o obsadzi? osob? z Urz?du, a nie powierza? dodatkowo osobie z poza generuj?c kolejne koszty. Czy?by W?jt Gminy nie mia? zaufania do pracownik?w, kt?rzy przecie? wykonuj? najci??sz? "robot?". Ja ma tego pe?n? ?wiadomo??. Chcia?by?, aby kto? za ciebie decydowa? o oszcz?dno?ciach w twoim wsp?lnym domu, ?eby? nie mia? nawet mo?liwo?ci sie wypowiedzenia? Przecie? jak oszczedzamy w domu to uzgadniamy wsp?lnie z jego domownikami, przekonujemy si?, przedstawiamy argumenty? Czy? nie tak rozwiazuje si? problem?w. No chyba, ?e nieliczymy si? z nikim w domu (pe?ny dyktat). Nawet Premier RP zrozumia?, ?e nalezy rozmawia? ze stron? spo?eczn?. Mamy kilka przyk?ad?w np ACTA. Pozdrawiam wszystkich.
 
 
kurzaczk
Turysta

Posty: 1
Wysłany: Sob 18 Lut, 2012   

Czytam wypowiedzi w tym temacie i nasuwaj? mi si? takie oto pomys?y, pytania, sugestie:
1.Dlaczego ??czenie szk?? mia?oby dotyczy? tylko ??czenia szk?? w Jaworzynce i Koniakowie, czy?by kto? zapomnia?, ?e "dw?jka " te? jest w Istebnej?
2. Popieram reorganizacj? w urz?dzie gminy z likwidacj? stanowiska zast?pcy w?jta.
3. Je?li oszcz?dzanie ma polega? na likwidowaniu kolejnych szk??, to jaki sens ma utrzymywanie GOK-u? Po co nam jaka? w?tpliwa rozrywka, skoro dzieci b?d? mia?y utrudniony dost?p do podstawowego wykszta?cenia? Mo?e tutaj jest ?r?d?o oszcz?dno?ci?
_________________
kurzaczk
 
 
istebniak
Rodowity g?rol

Posty: 45
Wysłany: Sob 18 Lut, 2012   

Moim zdaniem po??czenie przedszkola i szko?y nie wp?ynie na dzieci ani na pracownik?w. Przecie? chyba ich liczba si? nie zmniejszy. Nale?a?oby zapyta? Pani? W?jt jakie przes?anki ni? kierowa?y. By? mo?e jeden dyrektor b?dzie zarz?dza? sprawniej
 
 
Mieszkaniec
oberGazda

Posty: 293
Wysłany: Sob 18 Lut, 2012   

By? mo?e jeden Dyrektor zarz?dza? by sprawniej, ale plac?wkami tego samego typu (kilka Szk??- ta sama specyfika, czy przedszkole ze ??obkiem). ... poniewa? nikt w tej sprawie nie m?wi to nie wiemy co tak naprawd? W?jt zamierza. Gdzie ta przejrzysto?? w?adzy lokalnej? Co do po??czenia przedszkola ze szkolnym molochem to nie by?bym takim entuzjast?. Czym innym jest zarz?dzanie Szko?? (inna specyfika), a czym innym przedszkolem, naszymi ma?ymi dzie?mi potrzebuj?cymi wszelakiej opieki (czasami nawet przytulenia Dyrektora!!!), kt?re powinny by? obj?te bezpo?rednim nadzorem Dyrektora Przedszkola - chodzi o nadz?r, bezpiecze?stwo, specyfika posi?k?w, inne podej?cie. Tutaj Dyrektor wszystkie decyzje konsultuje z rodzicami, jest bardziej domowa atmosfera. Nigdy tak nie b?dzie w przypadku po??czenia plac?wek nie tego samego typu!!! Natomiast dzieci szkolne, ucz?ce si? to nie wymagaj? takiego bezpo?redniego nadzoru Dyrektora. Moim zdanie w?a?nie ogromne znaczenie ma tutaj du?e do?wiadczenie obecnego Dyrektora Przedszkola, kt?ry prowadzi plac?wk? wzorowo. Je?eli zostanie po??czone Przedszkole ze Szko?? to albo ucierpi na tym zarz?dzanie Przedszkolem, albo Szko?? poniewa? "co jest do wszystkiego to do niczego" Dobrym fachowcem si? jest w w?skiej dziedzinie. Moim zdaniem powinno si? jeszcze rozbudowa? gminne przedszkole. Kto? wcze?niej powiedzia?, ?e rodzice ponie?li nak?ady na remonty, ?e wcze?niej przedszkole mia?o wi?ksz? plac?wk?, kt?r? zabra?a gmina. Jak? mamy teraz pewno??, ?e i t? plac?wk? czasem kto? nie potrzebuje wykorzysta? w innych celach? Jak znam ?ycie to czas pokarze. Co w?wczas jak i te oszcz?dno?ci nie pomog? i b?dzie trzeba likwidowa? szko?y? Dlaczego W?jt Gminy nie poszuka oszcz?dno?ci w Urz?dzie Gminy jako przyk?ad zaciskania pasa. Mo?e zacz?? od swojej pensji i innych dzia?a?. Radni tez mog? obni?y? sobie diety. Ju? nie wspomn? o dietach Przewodnicz?cego Rady i jego zast?pcy, kt?ra jest w granicach 1000z? (Radni chyba 200z?).Czy a? taka r?znica musi by? pomi?dzy radnymi? Jak si? pomyli?em to mnie poprawcie. Jak szukamy oszcz?dno?ci to wsz?dzie.
 
 
Z?oty
VIP-Gazda


Posty: 1550
Skąd: Koniak?w
Wysłany: Sob 18 Lut, 2012   

Pani W?jt (jak i reszta w UG) s? dla nas i za nasze pieni?dze (podatnik?w) pracuj? a zachowuj? si? jakby?my to my byli dla nich. Jako rodzi? dziecka ucz?zsczej?cego do tego przedszkola czuje si? bardzo olany przez "w?adze" ?e nikt nie raczy? zapyta? czy cho?by poinformowa? oficjalnie o takim zamiarze i oczywi?cie na um?wione spotkanie na kt?re wielu ludzi zwalnia?o si? specjalnie wcze?niej z pracy nikt z UG nie raczy? przyby?. Jak kto? twierdzi ?e to tylko oszcz?dno?? funkcji dyrektora to niech mi potwierdzi ?e ?niadania w przedszkolu i reszta wy?ywienia b?dzie dalej tak jak jest a nie wszystko p?jdzie z jednej kuchni (specyfika ?ywienia przedszkolaka a dziecka w podstaw?wce jest inna), ?e moje dziecko nie b?dzie musia?o przechodzi? w mrozy do szko?y podstawowej na sto??wk?, ?e Pani dyrektor b?dzie w stanie zapanowa? na ca?? SP i ca?ym przedszkolem jednocze?nie i wiele innych nurtuj?cych rodzic?w pyta? i przy okazji wyt?umaczy mi dlaczego w ramach oszcz?dno?ci gmina dofinansowuje (wed?ug moich informacji ok 70.000) na nowe prywatne przedszkole w Koniakowie (w budynku starego sklepu mi?snego, bez placu zabaw, parkingu, itp, itd.) gdzie jednocze?nie nie ma za du?ego zapotrzebowania na dzieci w gminnym przedszkolu w Koniakowie. Robi? kto? jakie? badanie wydaj?c pozwolenia otwarcie takiego miejsca czy fakt ?e osoba kt?re to ma prowadzi? ma "swojego z rodziny" w radzie gminy wystarczy?? Prosz? sobie por?wna? prywatne przedszkole - Jaworzynka a Pa?stwowe - Istebna. Domy?lam si? ?e 99% rodzic?w (opr?cz mamy dziecka ucz?szczaj?cego obecnie do Pa?stwowego przedszkola a kt?ra to w?a?nie ma zamiar otworzy? prywatne przedszkole w Koniakowie i mie? dodatkow? kasa z gminy co miesi?c) wola?by da? dziecko do Pa?stwowego Przedszkola gdzie pracuj? (bo musz? wg. prawa) ludzie wykszta?ceni w tym kierunku a nie przypadkowa zbieranina pod kierunkiem kogo? po Rehabilitacji (w prywatnym ju? takich rygor?w nie ma). Chcecie oszcz?dza? kosztem dzieci??? Mo?e kto? od?nie?y czujki od o?wietlenia gminnego - nie musz? si? pali? latarnie 24h/dob?. Chyba ze maj? do?wietla? nieod?nie?one chodniki do szk?? i przedszkoli. Wstyd i wiedzcie ?e rodzice nie s? temu oboj?tni!!!
_________________

 
 
miroo
Prze?okropny gazda

Posty: 120
Wysłany: Nie 19 Lut, 2012   

Mieszkaniec napisał/a:
Poza tym szukanie oszcz?dno?ci nalezy zacz?? od Urz?du. Np. zacz?? od po??czenia kilka referat?w "wydzia??w". Ka?dy wydzia? ma swojego Kierownika. Id? twoim my?leniem. Je?eli po??czymy kilka referat?w i damy go w zarz?dzanie jeden osobie (fachowcowi) to te? uzyskamy oszcz?dno?ci. Ponadto tak?e stanowisko zast?pcy W?jta ( nie m?wie ju? o jego likwidacji) mo?na by?o obsadzi? osob? z Urz?du, a nie powierza? dodatkowo osobie z poza generuj?c kolejne koszty.


z tym to si? zgadzam.
I uwazam, ?e te? niekt?re inwestycje s? bardzo rozrzutne i przep?acane!
_________________
miro
 
 
Mieszkaniec
oberGazda

Posty: 293
Wysłany: Nie 19 Lut, 2012   

W ka?dym razie tak tego tematu (??czenie przedszkola ze szko??) nie pozostawi?. B?d? zadawa? stosowne pytania maj?c w?tpliwo?ci.
 
 
istebniak
Rodowity g?rol

Posty: 45
Wysłany: Nie 19 Lut, 2012   

My?l?, ?e nie ma sensu snu? domys??w. Nale?a?oby zapyta? u ?r?d?a jakie s? przyczyny takiej decyzji. A je?li chodzi o zarz?dzane plac?wkami o r??nej specyfice to przecie? nawet dyrektorami szpitali nie zawsze s? lekarze. Chodzi o to ?eby by?o sprawne zarz?dzanie. Nie s?dz? r?wnie? by dzieci mia?y przechodzi? na posi?ki do innego budynku skoro szko?a i przedszkole maj? swoje kuchnie. W praktyce r?wnie? by?oby to nieosi?galne i szkodliwe dla dzieci.
 
 
Mieszkaniec
oberGazda

Posty: 293
Wysłany: Nie 19 Lut, 2012   

Owe "?r?d?o" W?jt, Komisja O?wiaty by?y zaproszone na spotkanie. Niestety nikt nie raczy? przyby? rozwia? nasze w?tpliwo?ci. Owszem nie zawsze dyrektorami szpitali s? lekarze, ale nie wyobra?am sobie, ?e dyrektor szpitala by?by po filozofii, historii, czy marketingu. To zbyt powa?na, odpowiedzialna funkcja, kt?ra potrzebuje specjalisty w danej dziedzinie. Osoba, kt?ra sprawnie by zarz?dza?a powinna si? legitymowa? odpowiednim do?wiadczeniem na wcze?niej zajmowanym, podobnym stanowisku. Z tymi posi?kami to czas tez pokarze co w?adza wymy?li. ?eby si? nie okaza?o, i? wprowadz? jaki? "catering". Oczywi?cie to by?oby bardzo szkodliwe. C?? ju? jutro b?dzie wszystko wiadomo poniewa? 20 lutego o godz. 14-00 odb?dzie si? posiedzenie Komisji w tej sprawie. Oczywi?cie ka?dy mo?e przyj?? na Komisj? czy Sesje Rady Gminy Istebna. Pozdr. wszystkich
 
 
sigma
Ma?y gazda

Posty: 63
Wysłany: Nie 19 Lut, 2012   

Szanuj? moich przedm?wc?w i zgadzam si? w wi?kszo?ci z ich opiniami. Prosz? jednak nie wrzuca? wszystkiego do jednego wora. Tu skupiamy si? na przedszkolu. Chcemy jednoznacznie uzyska? odpowied? na jedno pytanie. Czy przedszkole nadal b?dzie funkcjonowa? w tej formie jak dotychczas. Je?li tak to po co to ca?e zamieszanie ?
B??dem Gminy jest brak dialogu z zainteresowanymi. Ich nieobecno?? na zaplanowanym zebraniu nie znajduje usprawiedliwienia. Moim zdaniem w?a?nie wtedy by?a okazja aby rozwia? wszelkie w?tpliwo?ci Rodzic?w i udzieli? jednoznacznej odpowiedzi na powy?sze pytanie.
Reasumuj?c popieram Gmin? za szukanie oszcz?dno?ci. W?tpliwo?ci mam co do formy.
Inn? rzecz? jest szukanie oszcz?dno?ci na ka?dym kroku. W Urz?dzie te?. Ale to ju? inny temat.
Pieniactwo i emocje niewiele tu zmieni?. Trzeba my?le? pozytywnie i bez uprzedze? :) Jestem przekonany ?e Przedszkolakom nic nie grozi a dyrektor, kt?ry powinien by? mened?erem w zasadzie nie pracuje bezpo?rednio z dzie?mi. Przytulaj? panie wychowawczynie a zmiany ich nie dotycz?.
Czasem my?l? ?e ca?? burz? wywo?ali obecni dyrektorzy szko?y i przedszkola bo to oni mog? ponie?? straty (stanowiska). W najlepszym wypadku w drodze konkursu miejsce jest tylko dla jednego.
Dobrze jednak ?e Rodzice s? razem bo jest to sygna? dla Gminy ?e przedszkole gminne to bardzo wa?na sprawa.
 
 
istebniak
Rodowity g?rol

Posty: 45
Wysłany: Nie 19 Lut, 2012   

Zgadzam si? z sigm? ?e zmiany dotkn? przede wszystkim dyrektor?w tych?e plac?wek. Kontakt z dzie?mi maj? przede wszystkim nauczyciele i wychowawcy i to oni z nimi pracuj?. Dyrektor w dzisiejszej rzeczywisto?ci musi kierowa? plac?wk?, a je?li nawet nie by?by nauczycielem to ma od tego zast?pc?, kt?ry ju? nauczycielem by? musi
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group