Istebna, Jaworzynka, Koniak?w Strona Główna Istebna, Jaworzynka, Koniak?w
Jednym s?owem Tr?jwie?!

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Podsumowanie pracy w Radzie Powiatu w pierwszej po?.kadencji
Autor Wiadomość
Janusz Juroszek
Turysta

Posty: 19
Wysłany: Czw 06 Gru, 2012   Podsumowanie pracy w Radzie Powiatu w pierwszej po?.kadencji

Szanowni Pa?stwo,

W miesi?cu listopadzie br. min??y 2 lata mojej pracy w Radzie Powiatu Cieszy?skiego. Powierzony mi mandat zaufania zobowi?za? mnie do godnego reprezentowania wszystkich mieszka?c?w Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. W ci?gu 2 lat mojej pracy w Radzie z?o?y?em ok. 35 interpelacji, wniosk?w i zapyta?, co powoduje , ?e zaliczam si? do najbardziej aktywnych radnych.

Zgodnie z moim has?em wyborczym: „Bez podzia??w dla dobra Tr?jwsi” wsp??pracowa?em z radnymi ze wszystkich szczebli samorz?du terytorialnego, pochodz?cych z r??nych opcji politycznych. W ci?gu 2 lat uczestniczy?em w obradach rady Gminy Istebna informuj?c o moich pracach w Radzie Powiatu. Jako jedyny radny powiatowy uczestniczy?em we wszystkich zebraniach wiejskich, a wnioski mieszka?c?w sk?ada?em w formie zapyta? i interpelacji na sesjach Rady Powiatu. Chc?c informowa? mieszka?c?w Tr?jwsi o mojej pracy, za?o?y?em stron? internetow? www.januszjuroszek.pl , na kt?rej zamieszczam bie??ce informacje, z?o?one interpelacje, wnioski oraz uzyskane odpowiedzi.

Poni?ej przedstawiam w skr?cie moje dzia?ania podczas 2 lat pracy w Radzie.

1. Remont drogi wojew?dzkiej DW41 Kubalonka- Istebna - pa?dziernik/listopad 2012 r. w celu zwr?cenia uwagi na problem fatalnego stanu drogi w kwietniu 2012 r. wystosowa?am apel do pos??w r??nych opcji politycznych, skierowa?em pisma do Marsza?ka Sejmiku Wojew?dzkiego, do Zarz?du Dr?g Wojew?dzkich, do Starosty Cieszy?skiego. Wsp??praca z radnym Sejmiku Wojew?dztwa ?l?skiego P. Januszem Buzkiem , kt?ry na posiedzeniu Sejmiku ?l?skiego z?o?y? wniosek w sprawie remontu drogi oraz liczne pisma z pro?b? o remont drogi kierowane do ZDW , sprawi?y, ?e w sierpniu 2012 r. og?oszono przetarg na remont drogi , a g??wny remont przeprowadzono od pa?dziernika do listopada 2012 r.

2. Malowanie balustrad mostu na rzece Olzie w Istebnej - lipiec 2012 r.– na moj? pro?b? radny sejmiku wojew?dztwa ?l?skiego P. Janusz Buzek z?o?y? interpelacj? w sprawie przeznaczenia przez ZDW ?rodk?w finansowych na malowanie balustrad mostu na rzece Olzie. Odstraszaj?ce swoim wygl?dem balustrady, malowane ostatni raz 20 lat temu, zosta?y zakonserwowane, odnowione i pomalowane w lipcu 2012 r.

3. Nowy przystanek autobusowy Istebna - Haratyki - czerwiec 2012 r - na pro?b? mieszka?c?w Istebnej Dziedziny doprowadzi?em do powstania nowego przystanku autobusowego w Istebnej Haratyki na kierunku Koniak?w- Cieszyn. Dzi?ki dodatkowemu przystankowi mieszka?cy nie musz? i?? pod g?rk? do przystanku w Istebnej Szarce ani te? do przystanku w Istebnej Centrum, co jest du?ym u?atwieniem, szczeg?lnie dla os?b starszych.

4. Droga powiatowa Istebna-Beskid - dzi?ki mojej interwencji zamontowano barierki energoch?onne przy drodze nad stacj? diagnostyczn?, pomalowano pasy na drodze, naprawiono p?kni?ty asfalt oraz wymieniono chodnik obok Urz?du Gminy.


5. Remont drogi powiatowej w Jaworzynce - wrzesie?/pa?dziernik 2012 r. - na pro?b? so?tysa Jaworzynki podj??em dzia?ania w sprawie koniecznego remontu drogi powiatowej. Dokonano m.in.: wymiany pop?kanego asfaltu , monta?u barierek energoch?onnych – obok o?rodka zdrowia w Jaworzynce, umocnienia powsta?ego osuwiska przy drodze obok stra?nicy OSP w Jaworzynce, budowy odwodnienia od ronda w Jaworzynce Skrzy?owanie w kierunku sk?adu budowlanego.

6. Remont drogi powiatowej w Koniakowie – obok zajazdu Koronczarka w stron? przysi??ku Tyniok - maj 2012 – na pro?b? so?tysa Koniakowa oraz mieszka?c?w bior?cych udzia? w zebraniu wiejskim 2012 r. interweniowa?em do ZDP w celu wykonania remontu drogi. Remont uko?czono w maju 2012 r.

7. Zimowe utrzymanie dr?g powiatowych na terenie Tr?jwsi - w sezonie 2010/2011 monitorowa?em spraw? od?nie?ania dr?g powiatowych , interweniowa?em w sprawie nieod?nie?onych przystank?w i zatoczek autobusowych. We wrze?niu 2012 r. zwr?ci?em si? do ZDP o powo?anie komisji sk?adaj?cej si? z przedstawicieli gminy, ZDP oraz firmy od?nie?aj?cej w celu om?wienia spornych kwestii.

8. Malowanie korytarzy w ZSGH w Wi?le - na m?j wniosek Zarz?d Powiatu przeznaczy? ?rodki finansowe na malowanie korytarzy w szkole, kt?re przeprowadzono w sierpniu 2012 r.

9. Pro?ba o usuni?cie ograniczenia tona?owego na mo?cie w Wi?le obok cukierni Janeczka - zwr?ci?em si? z pro?b? o pilny remont mostu oraz usuni?cie ograniczenia tona?owego na mo?cie . W wyniku licznych interwencji burmistrza Wis?y i W?jta Istebnej pozytywnie rozpatrzono spraw?.

10. Szkolne Schronisko m?odzie?owe „Zaolzianka”- przez 2 lata by?em najgor?tszym obro?c? schroniska. Pisa?em wnioski, zapytania i interpelacje do Zarz?du Powiatu. Przygotowa?em prezentacj? przybli?aj?c? radnym i Zarz?dowi Powiatu histori? schroniska, jego dzia?alno?? oraz jego specyficzny charakter licz?c na ich zrozumienie co do specyficznej roli schroniska w dziejach historii. W imieniu klubu PiS i CIS wyg?osi?em na sesji Rady o?wiadczenie w obronie schroniska. Mimo tego koalicja rz?dz?ca zdecydowa?a o likwidacji schroniska.

11. Pozosta?e dzia?ania – pozytywna interwencja w prawie remontu drogi u Burego w Istebnej oraz drogi Pod Pszyn? w Jaworzynce, monta? lustra drogowego na Beskidzie.

Przez 2 lata stara?em si? godnie wype?nia? swoje obowi?zki i zamierzam czyni? tak dalej.

Zapraszam na moj? stron? internetow? www.januszjuroszek.pl
 
 
perykles
Ma?y gazda

Posty: 69
Wysłany: Czw 06 Gru, 2012   

Brawo panie Januszu. Prosba o dalsza walke o odsniezanie naszych chodnikow. Piekne brukowane chodniki w Jaworzynce czy nowy na Kubalonce, a ludzie nie mogac isc po snieznym "budyniu" jaki zalega na chodnikach, maszeruja droga. Czasami az strach jechac, zeby kogos nie potr?ci?. W kogo gestii le?y odsniezanie chodnikow w Trojwsi? Gminy, powiatu, wojewodztwa? Pozdrawiam
 
 
Pawe? Grobelny
Rodowity g?rol

Posty: 49
Skąd: z Jawornika
Wysłany: Czw 06 Gru, 2012   

Ciesz? si?, Januszu, z Twojej aktywno?ci. Niemniej jednak Twoje koncepcje, kt?remi si? pochwali?e?, mog? by? realizowane przez same gminy.
Czy nie uwa?asz, ?e istnienie niekonstytucyjnych szczebli samorz?dowych jakim s? m.in. powiaty jest w tej sytuacji niezb?dne?
Oraz jakie jest Twoje stanowisko odno?nie "kr?cenia lod?w" w cieszy?skich NZOZ-ach przez powi?zane z Platform? ma??e?stwo Czerwi?skich?
 
 
Janusz Juroszek
Turysta

Posty: 19
Wysłany: Nie 09 Gru, 2012   

Chodniki przy drogach powiatowych od?nie?a firma, kt?ra wygra?a przetarg og?oszony przez Powiat - ak jak w ubieg?ym roku jest to firma Mirotrans.

Natomiast chodniki przy drogach wojew?dzkich - firma, kt?ra wygra?a przetarg og?oszony przez ZDW. - w tym roku jest to firma z Lubli?ca, nie tak jak w ubieg?ym roku firma Mirotrans.

W sprawie nieod?nie?onych chodnik?w przy drodze wojew?dzkiej interweniowa?em ju? telefonicznie oraz pisemnie. tre?? pisma poni?ej.


Janusz Juroszek Istebna, 6.12.2012 r.
Radny Powiatu Cieszy?skiego

Zarz?d Dr?g Wojew?dzkich w Katowicach

Prosz? o szybk? interwencj? w sprawie nie od?nie?onych chodnik?w na drodze wojew?dzkiej DW 941- Wis?a -Istebna.

W pierwszych miesi?cach grudnia na terenie Tr?jwsi i Wis?y pojawi?y si? pierwsze opady ?niegu. Wraz z atakiem zimy na terenach g?rskich, powsta? powa?ny problem nie od?nie?onych chodnik?w na drodze DW 941.

Nie od?nie?one chodniki zagra?aj? bezpiecze?stwu pieszych i dzieci, kt?re w kierunku szk?? podstawowych i gimnazjum w Istebnej z trudem pr?buj? przedosta? si? id?c chodnikiem. Dlatego wi?kszo?? os?b przemieszcza si? po drodze.
W sezonie 2012/2013 od?nie?anie dr?g wojew?dzkich jest zadaniem realizowanym przez wojew?dzkie ZDW, a nie jak dotychczas przez powiat. Brak znajomo?ci teren?w g?rskich i jego specyfiki przez firm?, kt?ra wygra?a przetarg, mo?e skutkowa? powa?nym parali?em komunikacyjnym. W przypadku powa?nego ataku zimy chodniki znikn? pod warstwami ?niegu.

Mam nadziej?, ?e ZDW szybko rozwi??e problem.
Z powa?aniem
Janusz Juroszek


1. Do informacji: Marsza?ek Wojew?dztwa ?l?skiego.

[ Dodano: Nie 09 Gru, 2012 ]
Co do powiat?w d??y si? do tego, by sprawy bli?ej mieszka?ca realizowa?a jednostka samorz?dowa znajduj?ca si? blisko mieszka?ca -tzn. Gmina. Ale jak na razie powiaty istniej?.


Zgodnie z art. 16 Konstytucji RP Samorz?d terytorialny uczestniczy w sprawowaniu w?adzy publicznej. A zgodnie z ustaw? O SAMORZ?DZIE TERYTORIALNYM s? to gminy, powiaty i wojew?dztwa. Tak?e powiat nie jest niekonstytucyjn? jednostk?.
 
 
Pawe? Grobelny
Rodowity g?rol

Posty: 49
Skąd: z Jawornika
Wysłany: Nie 09 Gru, 2012   

Mi?dzy szczeblami samorz?dowymi cz?sto dochodzi do spor?w kompetencyjnych. Taki sp?r wyst?pi? w ubieg?ym roku w Wi?le w?a?nie w kwestii od?nie?ania chodnik?w, gdzie gmina i wojew?dztwo wzajemnie obarcza?y si? tym obowi?zkiem. W ko?cu uzgodniono, ?e w?a?ciciele posesji s? odpowiedzialni za od?nie?anie chodnik?w. Napisa?em wi?c projekt uchwa?y "O Chodnikowych", kt?ry motywowa? i zach?ca? mieszka?c?w do aktywo?ci w tym zakresie organizuj?c ich prac? i ubieraj?c w ramy prawne. Niestety, gmina si? nim nie zaj??a, ale podobno zosta? wykorzystany w obj?tym kl?sk? ?niegow? ?ywcu.

Jeszcze ad vocem tej niekonstytucyjno?ci.
Zgodnie z konstytucj? gminy MUSZ? istnie?. Natomiast powiaty, wojew?dztwa i inne szczeble samorz?du (kt?rych aktualnie jeszcze nie ma) istnie? MOG? na mocy - wspomnianej przez Ciebie - ustawy o samorz?dzie terytorialnym.
 
 
Janusz Juroszek
Turysta

Posty: 19
Wysłany: Sro 12 Gru, 2012   

Polecam
http://gazetacodzienna.pl...zonych-chodnikw
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group