Istebna, Jaworzynka, Koniak?w Strona Główna Istebna, Jaworzynka, Koniak?w
Jednym s?owem Tr?jwie?!

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Istebna Jaworzynka Koniak?w
Autor Wiadomość
republikanin
Cz?sty bywalec

Posty: 35
Wysłany: Pon 03 Cze, 2013   Istebna Jaworzynka Koniak?w

Zapraszam do lektury®

IJKpdf.pdf
Nowa gazetka IJK
Pobierz Plik ściągnięto 376 raz(y) 382,1 KB

 
 
Husarz
Ma?y gazda

Posty: 67
Skąd: Istebna
Wysłany: Pon 03 Cze, 2013   

Dawno si? tak nie u?mia?em. Nale?y wyja?ni? pewne kwestie...

Czym jest Ekumenizm ?

przytoczmy definicj? : "Ekumenizm – ruch w obr?bie chrze?cija?stwa d???cy do przywr?cenia pierwotnej jedno?ci pomi?dzy rozlicznymi wyznaniami chrze?cija?skimi w ramach jednego, ?wi?tego, powszechnego i apostolskiego Ko?cio?a.


W Ramach JEDYNEGO,POWSZECHNEGO I APOSTOLSKIEGO KO?CIO?A = KO?CI? KATOLICKI

"M?odzie? Wszechpolska odwo?uje si? do kanonu zasad Jedynej, Prawdziwej, ?wi?tej wiary katolickiej. Nasz? wsp?ln? prac? d??ymy do zbudowania katolickiego pa?stwa narodu polskiego."

Reasumuj?c MW d??y do jedno?ci Ko?cio?a w Polsce wiec ?wietnie wpisuje si? w definicj? ekumenizmu.

Czy autor tekstu szafuj?cy na prawo i lewo wyrwanymi z kontekstu cytatami Jana Paw?a II mia? racj? - ZUPE?NIE NIE!

"Roman Dmowski by? politykiem, pogl?dy polityczne za? maj? to do siebie, ?e maj? zwolennik?w i przeciwnik?w. Ostatecznie jednak zwyci??a prawda. W pismach Dmowskiego my?l o ??czno?ci ko?cio?a z narodem jest prawd? sprawdzon? wielokrotnie" ~ Kardyna? J?zef Glemp (1929-2013)


M?odzie? Wszechpolska to NACJONALI?CI

"Prawy porz?dek chrze?cija?skiego mi?osierdzia nie zabrania prawowitej mi?o?ci Ojczyzny, ani nacjonalizmu; przeciwnie, kontroluje on go, u?wi?ca i o?ywia."
~Pius XI - „Caritate Christi Compulsi”


[b]"Ka?dy katolik u nas powinien by? nacjonalist?, a ka?dy nacjonalista przynajmniej filo-katolikiem"

~ o.J?zefa M. Boche?skiCzy autor tekstu jest Nacjonalist? ? - NA PEWNO NIE!


"7 maja odby?o si? spotkanie „Strategia Rozwoju Gminy Istebna do roku 2020”, - Dziwnym trafem nikt o tym nie wiedzia?

"Na spotkanie przybyli Ci wszyscy, kt?rym zale?y i kt?rzy maj? pomys?y jak dalej rozwija? Tr?jwie?." - Kt?rzy zostali ?askawie poinformowani. Zapewne osoby niestanowi?ce zagro?enia dla w?adz gminnych, kt?re nie zadaj? niewygodnych pyta?.

A gdzie w tym czasie by? lokalny PiS czy MW? Dlaczego nie przybyli na spotkanie - 'Nie zostali poinformowani o spotkaniu"

"Ile razy uda?o si? (lub chcia?o) doprowadzi? do wizyty w Tr?jwsi by?ego premiera, kt?rego poparcie w Gr?niach nale?y do najwy?szych w skali ca?ego kraju? " - Za to my zapowiadamy w najbli?szym czasie spotkanie w Tr?jwsi z Robertem Winnickim i innymi liderami Ruchu Narodowego.


Dodam tylko ?e Rada Gminy od pewnego czasu organizuje sesje gminy w godzinach porannych aby uniemo?liwi? uczestnictwo mieszka?com i m?odzie?y. Widocznie przestraszyli si? niewygodnych pyta? i obiektyw?w kamer. A mo?e chc? co? zatuszowa? ?

MW wyst?pi?a w tej sprawie z pismem aby sesje odbywa?y si? w godzinach popo?udniowych odpowiednich dla mieszka?c?w i m?odzie?y.

Pragniemy poinformowa? te? o atakach Rady Gminy na lokalne struktury MW. W sprawie tej Zarz?d M?odzie?y Wszechpolskiej w Warszawie na czele z Prezesem Tomaszem Pa?aszem wystosowa? do Gminy pismo, kt?re zamieszczam w za??czniku.

Scan0015.JPG
Plik ściągnięto 69 raz(y) 484,05 KB

_________________
Razem zbudujmy Wielk? Polsk?! http://dolacz.mw.org.pl/
 
 
republikanin
Cz?sty bywalec

Posty: 35
Wysłany: Wto 04 Cze, 2013   

1. „Czy autor tekstu szafuj?cy na prawo i lewo wyrwanymi z kontekstu cytatami Jana Paw?a II mia? racj? - ZUPE?NIE NIE!”

Przem?wienie papie?a Jana Paw?a II wypowiedziane do rodak?w w Warszawie 8 czerwca 1987 roku jest wyrwane z kontekstu!!! Tak twierdzi MW!!!

2. „W Skoczowie Jan Pawe? II odwiedzi? ko?ci?? ewangelicko-augsburski. Tam spotka? si? z luteranami. – Nasze spotkanie jest ?wiadectwem wsp?lnego szukania dr?g do jedno?ci chrze?cijan, zgodnie z wol? naszego Mistrza i Pana: Aby?my wszyscy stanowili jedno – m?wi? Jan Pawe? II.” Czy to te? jest wyrwane z kontekstu???

WSP?LNE szukanie dr?g do jedno?ci chrze?cijan: katolik?w, braci Luteran, ko?cio??w wschodnich. Prosz? stan?? przed ko?cio?em ewangelickim na Beskidzie i powiedzie? braciom Ewangelikom, ?e nie ma dla nich miejsca w Polsce je?li nie przejd? na nasz? wiar?.

3. „ M?odzie? Wszechpolska to NACJONALI?CI”

Nacjonalizm (z ?aci?skiego natio – nar?d), ideologia i ruch polityczny, a tak?e postawa spo?eczno-polityczna podporz?dkowuj?ca interesy innych narod?w celom w?asnego. Wed?ug tej ideologii wszelkie dzia?ania polityczne podejmowane s? w celu podniesienia si?y w?asnego narodu, a tak?e oceniane przez pryzmat jego dobra i interes?w.

Przeciw przejawom rasizmu, ksenofobii i skrajnego nacjonalizmu
Or?dzie Jana Paw?a II na ?wiatowy Dzie? Migranta i Uchod?cy 2003 r.

- Nawet w niedawnej przesz?o?ci byli?my ?wiadkami tragicznych do?wiadcze? ludno?ci zmuszonej do migracji z powod?w etnicznych lub NACJONALISTYCZNYCH i skazanej na nieopisane cierpienia. U podstaw tych sytuacji le?? grzeszne zamiary i czyny, sprzeczne z nauk? Ewangelii, kt?re dla chrze?cijan na ca?ym ?wiecie s? wezwaniem, by z?o dobrem zwyci??a?.
- Jest te? oczywiste, ?e wielokulturowe wsp?lnoty stwarzaj? wyj?tkowe mo?liwo?ci pog??bienia jedno?ci z innymi chrze?cija?skimi Ko?cio?ami i Wsp?lnotami ko?cielnymi. Wiele z nich bowiem, dzia?aj?c w?r?d swoich wiernych, wsp?lnie z Ko?cio?em katolickim przyczynia si? do takiego kszta?towania spo?ecze?stwa, by potrafi?o ono szczerze docenia? kultury imigrant?w i ich szczeg?lne dary, oraz proroczym s?owem przeciwstawia si? wszelkim przejawom rasizmu, ksenofobii i skrajnego NACJONALIZMU.

Czy to te? jest wyrwane z kontekstu??!!!

4. „Czy autor tekstu jest Nacjonalist? ? - NA PEWNO NIE!”
Potwierdzam NIE JESTEM!!!! A dlaczego? Patrz punkt 3.

5. K?AMSTWO!!!!
- „Dziwnym trafem nikt o tym nie wiedzia?”
- „Kt?rzy zostali ?askawie poinformowani. Zapewne osoby niestanowi?ce zagro?enia dla w?adz gminnych, kt?re nie zadaj? niewygodnych pyta?.”
- (PiS i MW) „'Nie zostali poinformowani o spotkaniu"

Uwaga mieszka?cy Tr?jwsi, r?wnie? ci kt?rzy byli na spotkaniu. Sk?d wiedzieli?cie o spotkaniu? Dostali?cie info poczt? pantoflow?? Nie?! Oczywi?cie, ?e nie poniewa? poni?sza wiadomo?? „wisia?a” na g??wnej stronie gminy od 25.04.2013, od godziny 10:54 (a wi?c na 12 dni przed spotkaniem).

„Strategia Rozwoju Gminy - Warsztat
Zapraszamy na zwi?zany ze "Strategi? Rozwoju Gminy Istebna do roku 2020" Warsztat Strategiczny, kt?ry odb?dzie si? 7 maja (wtorek) o godz. 14:00 w sali 100 Urz?du Gminy Istebna. Tematem spotkania, kt?re odb?dzie si? z udzia?em przedstawicieli samorz?du lokalnego oraz partner?w z Czech i S?owacji b?dzie prezentacja i om?wienie wypracowanych zada? oraz ustalenie wst?pnej listy projekt?w kluczowych dla gminy.”
www.ug.istebna.pl

6. Kolejne K?AMSTWO!!!!
„Dodam tylko ?e Rada Gminy od pewnego czasu organizuje sesje gminy w godzinach porannych aby uniemo?liwi? uczestnictwo mieszka?com i m?odzie?y. Widocznie przestraszyli si? niewygodnych pyta? i obiektyw?w kamer. A mo?e chc? co? zatuszowa? ?”

Sesje Rady Gminy:
- 20 wrze?nia (czwartek) 2012 r. o godz. 14.15
- 24 pa?dziernika (?roda) 2012 r. o godz. 14.00
- 28 listopada 2012r, o godz.14,00
- 18 grudnia 2012r, o godz.14,00
- 14 stycznia 2013, o godz. 16,00
- 12 marca 2013, o godz.11,30
- 17 maja 2013, o godz.9,00

„…uniemo?liwi? uczestnictwo…przestraszyli si?…chc? zatuszowa?…” wg MW.

Dlaczego ostatnie dwie sesje odby?y si? odpowiednio o 11.30 i 9.00. Uwaga MW nie b?dzie to po waszej my?li.
12 marca odby?o si? wr?czenie srebrnych medali „Za zas?ugi dla Obronno?ci Kraju”, wr?czane przez przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupe?nie?, pp?k Andrzeja Rajczyka oraz mjr Jacka Zawady. Prosz? zapyta? pan?w oficer?w czy co? tuszowano, czy godzina sesji podj?ta zosta?a tak aby mo?na by?o ugo?ci? wszystkich dostojnych go?ci, w tym oficer?w i odznaczonych.

Na sesji 17 maja zaj?to si? bud?etem, Wieloletni? Prognoz? Finansow? na lata 2013-25, uchwa?? w sprawie zmian bud?etu na 2013, itd. Gmina podj??a decyzj? o porannej sesji aby ka?dy m?g? (w razie pyta?, zmian, itp.) mie? szans? na otwarte drzwi biur gminnych tak aby bud?et gminny nie by? tematem tabu. Otwarto?? gminy widocznie wam si? nie podoba, poniewa? nie bardzo jest si? w?wczas czego przyczepi?.
7. A list waszych prze?o?onych do Rady Gminy?
Biedactwa poskar?y?y si? tatusiowi. P?aka? nikt z tego powodu nie b?dzie.
 
 
Pawe? Grobelny
Rodowity g?rol

Posty: 49
Skąd: z Jawornika
Wysłany: Wto 04 Cze, 2013   

Kto? od Wiplera nie powinien atakowa? M?odzie?y Wszechpolskiej, to raz.
Dwa, ekumenizm to przyznanie, ?e inne wyznania te? mog? mie? racje, wi?c go odrzucam.
Trzy, godziny obrad Rady Gminy s? niedopuszczalne. Radni nie s? pracownikami Gminy, wi?c w godzinach pracy powinni wytwarza? doch?d a nie obradowa? w gminie. Uniemo?liwia to r?wnie? normalnym mieszka?com udzia? w posiedzeniach, bo np. mnie szef nie zwolni na posiedzenie, a radnych musi.
 
 
perykles
Ma?y gazda

Posty: 69
Wysłany: Wto 04 Cze, 2013   

Ocho robi si? ciekawie. Ale was republikanin zlapal na k?amstewku. Tez widzia?em to og?oszenie pare dni przed spotkaniem cho? przyznam ze nie by?em. Ekumenizm to nielatwa sprawa cho? przyznam ze dla JPII by?a to bardzo wazna sprawa stad cho?by spotkania w Asyzu.
 
 
republikanin
Cz?sty bywalec

Posty: 35
Wysłany: Wto 04 Cze, 2013   

Ha ha Wipler, niekochany w PiSie chlopiec jest takim republikaninem jak ja komuchem:) Ekumenizm jest jednym z glownych elementow dzialalnosci naszego kosciola. Nie musisz w tym brac udzialu, twoj wybor. Nie musisz sluchac nauczania papieza. Nikt cie nie zmusi. Gdyby zebranie budzetowe bylo po poludniu bylby krzyk dlaczego nie mozna sprawdzic tego czy tamtego, dlaczego gmina jest zamknieta itd itp. Nie zakrzyczycie otwartosci i transparentnosci gminy dla mieszkanc?w.
 
 
Husarz
Ma?y gazda

Posty: 67
Skąd: Istebna
Wysłany: Wto 04 Cze, 2013   

"Przem?wienie papie?a Jana Paw?a II wypowiedziane do rodak?w w Warszawie 8 czerwca 1987 roku jest wyrwane z kontekstu!!! Tak twierdzi MW!!! "


1.Trzeba by?o wstawi? ca?o?? przem?wienia a nie tylko jeden cytat wyrwany z kontekstu. Prosz? czyta? ze zrozumieniem moje wypowiedzi panie Republikanin.

2. Stanowisko Ko?cio?a Katolickiego jest jasne - Wiara Katolicka jest JEDYN?, ?wi?t? Wiar?.

W Wyznaniu Wiary m?wimy: "Wierz? w jeden, ?wi?ty, powszechny i apostolski Ko?ci??"

Dla Katolika nie ma innego ko?cio?a jest tylko Ko?ci?? Katolicki. - Je?li autor tekstu my?li inaczej oznacza to ?e jest HERETYKIEM .

Jak wida? autor tekstu widocznie nie s?ucha uwa?nie s??w wypowiadanych na mszach ?wi?tych lub te? przesypia? wszystkie lekcje religii. :("4. „Czy autor tekstu jest Nacjonalist? ? - NA PEWNO NIE!”
Potwierdzam NIE JESTEM!!!! A dlaczego? Patrz punkt 3." - Podwa?anie s??w jednego Papie?a s?owami, kt?re wypowiedzia? inny Papie? jest ?enuj?ce i nie na miejscu.5.Obowi?zkiem M?odzie?y Wszechpolskiej NIE JEST uczestniczenie w ka?dym spotkaniu zwo?ywanym przez Gmin?. Widzimy jednak ?e autora tekstu bardzo zabola?a nieobecno?? przedstawicieli MW na spotkaniu. Proponuj? wi?c nast?pnym razem wys?a? zaproszenie do przedstawicieli lokalnych w?adz MW. Lub na r?ce ich przedstawiciela kol Prezesa.


Bior?c pod uwag? szalony atak W?adz Gminnych na struktury MW oraz bardzo niski poziom wszelkich dyskusji prowadzonych przez przedstawicieli Rady Gminy ( Oczywi?cie nie wszystkich) nie ma si? co dziwi? ?e dzia?acze MW nie pojawili si? na spotkaniu, o kt?rym i tak nie wiedzieli.

MW NIE MA OBOWI?ZKU sprawdzania komunikat?w pojawiaj?cych si? na stronce Gminy. Dlatego mia?o PRAWO nie wiedzie? o spotkaniu.

Autor tekstu, kt?remu tak bardzo doskwiera? brak przedstawicieli MW na spotkaniu powinien poinformowa? naszych dzia?aczy o takowym wydarzeniu. Na pewno by? by to lepiej spo?ytkowany czas ni? pisanie infantylnych wypowiedzi do propagandowego szmat?awca.

6. Kolejne K?AMSTWO!!!! - Prawda :) . Znowu problemy z czytaniem ze zrozumieniem Panie Republikanin ? Z zestawienia przez pana dodanego jasno wynika ?e dwie ostatnie sesje odby?y si? w godzinach porannych.


Sesje Rady Gminy:
- 20 wrze?nia (czwartek) 2012 r. o godz. 14.15
- 24 pa?dziernika (?roda) 2012 r. o godz. 14.00
- 28 listopada 2012r, o godz.14,00
- 18 grudnia 2012r, o godz.14,00
- 14 stycznia 2013, o godz. 16,00
- 12 marca 2013, o godz.11,30
- 17 maja 2013, o godz.9,00Z czym walczy Republikanin ?

Walczy z Organizacj?, kt?ra wychowuje swoich dzia?aczy w duchu Katolickim i Narodowym.
Organizacj?, kt?ra walczy z zagro?eniami moralnymi: Homoseksualizmem, Aborcj?, Eutanazj?. Organizacj?, kt?ra pomaga ubogim organizuje paczki ?wi?teczne dla kombatant?w i dom?w dziecka. Organizacja, kt?ra odk?amuje histori?.

Republikanin Walczy z organizacj?, kt?ra ma poparcie u wielu ksi??y i biskup?w. Najlepszym tego przyk?adem jest liczne uczestnictwo ksi??y (g??wnie m?odych) w Marszu Niepodleg?o?ci organizowanym przez MW. Jednym z Patron?w Honorowych Marszu by? bp Antoni Dydycz, biskup diecezjalny drohiczy?ski od 1994, by?y przewodnicz?cy Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Trze?wo?ci.
_________________
Razem zbudujmy Wielk? Polsk?! http://dolacz.mw.org.pl/
Ostatnio zmieniony przez Husarz Pią 07 Cze, 2013, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
republikanin
Cz?sty bywalec

Posty: 35
Wysłany: Wto 04 Cze, 2013   

1. Autor tych s??w nie jest heretykiem bo tak?e uwa?a wiar? katolick? za jedyn? w?a?ciw?, ale za nauk? Jana Paw?a II chce aby by? prowadzony ekumenizm z bra?mi Ewangelikami i Prawos?awnymi, dla kt?rych r?wnie? jest miejsce w naszym kraju. Papie? odwiedzaj?c Ewangelik?w nie pot?pia? ich. Ja r?wnie? nie. To tak jak wielu prawicowc?w krzyczy na lewo i prawo ?ydzi to ?ydzi tamto. A papie? m?wi? ?ydzi - bracia w wierze, a nie zdrajcy czy z?odzieje. Itd. Itp.
2. „Podwa?anie s??w jednego Papie?a s?owami, kt?re wypowiedzia? inny Papie? jest ?enuj?ce i nie na miejscu.”
Podwa?anie s??w papie?a Jana Paw?a II, s?owami papie?a Piusa jest r?wnie? nie na miejscu. Czyli ju? nie mog? s?ucha? s??w papie?a Polaka?!
3. „Proponuj? wi?c nast?pnym razem wys?a? zaproszenie do przedstawicieli lokalnych w?adz MW. Lub na r?ce ich przedstawiciela kol Prezesa.”
Ha ha ha. Niedoczekanie. Wystarczy poczyta? i interesowa? si? tym co si? w gminie dzieje. Ale dowiedli?cie tego swoj? niewiedz?, ?e nie wiecie co si? w gminie dzieje, oskar?aj?c j? o ukrycie spotkania, cho? przez 2 tygodnie wszyscy o tym wiedzieli. Jeszcze zaproszenia si? domagacie ?miech na sali…
4. Je?eli MW mia?a prawo nie wiedzie? o spotkaniu to po co atak na gmin?, ?e ukry?a spotkanie, skoro tak nie by?o?
5. „…pisanie infantylnych wypowiedzi do propagandowego szmat?awca”
6. „Z zestawienia przez pana dodanego jasno wynika ?e dwie ostatnie sesje odby?y si? w godzinach porannych.”
Tak i napisa?em poni?ej co by?o tego powodem.
7. Z czym walczy MW?
Z demokratycznie wybran? w?adz?, maj?c? poparcie i wspania?y kontakt z ksi??mi dekanatu istebnia?skiego, katolikami i ewangelikami, kt?rzy rozwijaj? i ulepszaj? nasz? Tr?jwie?. Gmin? kt?ra jest regularnie atakowana przez adwersarzy politycznych, obra?aj?cych i szkaluj?cych tych wszystkich, kt?rzy popieraj? pani? w?jt na kt?r? g?osowa?o prawie 2800 wyborc?w lub rad? gminy, kt?rej mieszka?cy Tr?jwsi zaufali daj?c wi?kszo??.

[ Dodano: Wto 04 Cze, 2013 ]
Pkt 5 jeszcze raz czyli: „…pisanie infantylnych wypowiedzi do propagandowego szmat?awca”. No prosz? je?eli kto? ma inne zdanie to ju? pisze szmat?awiec. Pasujecie qultur? do PiSu.... My?leli?cie, ?e gmin? b?dzie mo?na podobnie jak w Nowej Tr?jwsi ?oi? do b?lu i wszyscy b?d? siedzie? jak mysz pod miot??? Niespodzianka :690:
 
 
Husarz
Ma?y gazda

Posty: 67
Skąd: Istebna
Wysłany: Wto 04 Cze, 2013   

"Papie? odwiedzaj?c Ewangelik?w nie pot?pia? ich" - My te? nie. D??enie do Katolickiego pa?stwa nie oznacza ?e nie b?dzie w nim miejsca dla innych chrze?cijan. W Kole MW Tr?jwie?-Wis?a te? jest jeden ewangelik z, kt?rym si? ?wietnie dogadujemy, i kt?ry zgadza si? z nasz? ideologi? PRO-Katolick?.

"dla kt?rych r?wnie? jest miejsce w naszym kraju." - Zgadzam si?

"Czyli ju? nie mog? s?ucha? s??w papie?a Polaka?! " - Znowu brak czytania ze zrozumieniem :)

"Ha ha ha. Niedoczekanie. Wystarczy poczyta? i interesowa? si? tym co si? w gminie dzieje." - Gdyby to by?a porz?dna Rada Gminy, kt?rej zale?y na dobru mieszka?c?w to powiadomi?a by wszystkich zainteresowanych a w szczeg?lno?ci organizacje pozarz?dowe dzia?aj?ce na jej terenie. Widocznie brak dobrej woli i logicznego my?lenia. Czy t?gie g?owy z Gminy nie wpad?y na to ?e nie wystarczy napisa? na stronce gminy o spotkaniu. A co z lud?mi starszymi lub osobami niekorzystaj?cymi z internetu lub osobami zapracowanymi ?. Zarzucanie ?e nie czytamy jakiego? lokalnego portalu jest ?mieszne. Przyk?adowo jak MW w Tr?jwsi organizowa?a wyk?ad o"Nowoczesnym Patriotyzmie" to poza informacj? w internecie i wydarzeniu na Facebooku nasi dzia?acze roznosili ulotki i rozwieszali plakaty informacyjne - Gmina mo?e si? uczy? od nas organizacji informacyjnej.

" Je?eli MW mia?a prawo nie wiedzie? o spotkaniu to po co atak na gmin?, ?e ukry?a spotkanie, skoro tak nie by?o? " - Nic takiego nie napisa?em:).

MW walczy z gmin? ?. Moim zdaniem to Gmina z MW. To Gmina zacz??a szykanowa? i atakowa? dzia?aczy MW, kt?rzy chodzili pokojowo na sesje i chcieli wsp??pracowa? z lokaln? w?adz?. m.in. Inicjatywa M?odzie?owej Rady Gminy. Gmina odpowiedzia?a szalonym atakiem i dowiod?a swojej u?omno?ci. M?odzie? buntuje si? przeciw takiej w?adzy, kt?ra nie chce dialogu. MW w Tr?jwsi ma coraz wi?ksze poparcie zw?aszcza w?r?d m?odzie?y.


"maj?c? poparcie i wspania?y kontakt z ksi??mi dekanatu istebnia?skiego," - Taaaa najlepszym tego przyk?adem jest Proboszcz Koniakowa, kt?ry bardzo trafnie skwitowa? poczynania Gminy na og?oszeniach Parafialnych odno?nie organizacji Zebra? Wiejskich. Nale?? si? mu owacje na stoj?co. MY te? mamy wspania?y kontakt z ksi??mi dekanatu Istebnia?skiego wielu naszych dzia?aczy to s?u?ba liturgiczna.

"maj?c? poparcie" - Nie spotka?em jeszcze osoby, kt?ra popiera?a by obecn? Polityk? gminn?.

" kt?rzy popieraj? pani? w?jt na kt?r? g?osowa?o prawie 2800 wyborc?w lub rad? gminy, kt?rej mieszka?cy Tr?jwsi zaufali daj?c wi?kszo??." - I jakie mamy tego owoce ? prawie 13 mln zad?u?enia. Brawo!!!"Niespodzianka" - Niespodzianka to b?dzie przy nast?pnych wyborach OBIECUJEMY :*

_________________
Razem zbudujmy Wielk? Polsk?! http://dolacz.mw.org.pl/
 
 
Raaq
Ma?y gazda

Posty: 71
Wysłany: Wto 04 Cze, 2013   

Na filmiku z sesji na kt?rej atakowane jest MW, kol. m?wi, ?e do MW mo?e do??czy? ka?da wiara i nar?d i nie jest w tym nic dziwnego... Wi?c ewangelicy z MW mieliby walczy? ze samymi sob?? logiczne Panie republikanin...
_________________
M?odzie? Wszechpolska
 
 
Idiota
Turysta

Posty: 1
Wysłany: Wto 04 Cze, 2013   

1.Najpierw bym si? zastanowi? nad samym sob?, niby "prawica krzyczy... ?ydzi to ?ydzi tamto"
a pan krzyczy "prawica to prawica tamto...- A ja my?l? ?e powinno by? tak, ?e jednak to my sie chwalimy tym co dobrego zrobili?my,
a nie przeciwnik tym co z?ego zrobi? jego przeciwnik.

2. Papie? Polak nie omylny, ja rozumiem ?e Jan Pawe? II by? wspania?ym papie?em, ale to nie robi z niego nieomylnego,
podwa?anie s??w jednego z drugim te? mija sie z celem.

3. MW to g??wnie m?odzie? ucz?ca si?, wbrew wszelkim pozorom m?odzie? nie siedzi tylko przed komputerami, mieli prawo nie wiedzie? o spotkaniu.
Swoj? drog? Gmina organizuj?c takie spotkanie mog?a wyj?c do m?odzie?y i poinformowa? j? o tym.

4. 2sesje kt?re odby?y sie w godzinnach porannych to jeszcze nie pow?d ?eby oskar?a? gmine o uniemo?liwianie uczestnictwa M?odzie?y...

5. Sprawa Paniu W?jt, to normalne ?e jedni s? za ni? drudzy przeciw. Tylko skoro mamy 13mln d?ug?w nale?y si? zastanowi?
czy popieranie jest logicznem, wi?kszo?c obywateli nie zdaje sobie sprawy, ?e te d?ugi nale?? do nich!, gdyby nasta?o zrozumienie tego
bardzo szybkjo wymienili by w?adze na t? kt?ra nas nie zad?u?a.

6."Niespodzianka" - Niespodzianka to b?dzie przy nast?pnych wyborach OBIECUJEMY - wnioskuj? ?e jaki? dzia?acz MW b?dzie startowa?,
z mojej wiedzy wynika ?e nikt z was nie skonczy? jeszcze nawet szko?yu ?redniej- ja rozumiem, ?e m?odzie? powinna si? uczy? w?adzy,
ale zastan?wcie si? czy naprawd? oddanie "w?adzy" w wasze niedo?wiadczone r?ce to dobry pomys??
 
 
Pawe? Grobelny
Rodowity g?rol

Posty: 49
Skąd: z Jawornika
Wysłany: Sro 05 Cze, 2013   

Atakowanie na szczeblu GMINY jakiej? organizacji za pogl?dy na ...ekumenizm to jest oczywiste szukanie pretekstu. Gmina nie zajmuje si? ekumenizmem, to nie jest parlament. Przyczyny niech?ci do MW s? tak naprawd? inne ale nie zostan? podane, gdy? kompromitowa?yby adwersarzy.

Drugim razem trzeba wybra? radnych, kt?rzy rekrutuj? si? z normalnych mieszka?c?w, a nie spo?r?d elitki, kt?ra nie musi pracowa?, skoro mo?e rankami obradowa? na sesji.
 
 
perykles
Ma?y gazda

Posty: 69
Wysłany: Sro 05 Cze, 2013   

„K?amstwo cz?sto powtarzane, staje si? prawd?”
Nie wszystko w gminie mi si? podoba, ale musz? stwierdzi? fakt, ?e na k?amstwa trzeba odpowiada? zdecydowanie. Takim zawsze grzecznym ch?opcem by? i jest Tusk, kt?rego Macierewicz leje ile si? da k?amliw? propagand? posmole?sk? i skutki tego wida? po s?upkach poparcia. A Tusk nadal si? miota w swojej grzeczno?ci. Pi?sudski by z tego typu oszo?omami zrobi? porz?dek, tylko trzeba mie? jaja. Nie we wszystkim si? zgadzam z republikaninem, ale gdyby k?amstwo MW, ?e gmina nie informuje mieszka?c?w, czyli de facto organizuje tajne spotkania bo si? boi, to ludzie by uwierzyli, ?e gmina to wr?cz tajna organizacja. Ca?e szcz??cie k?amstewko wysz?o na jaw. Kto chcia? m?g? si? dowiedzie? i przyj??. A ?e dla MW wszystko co nie jest po ich my?li to szmat?awa propaganda. No c?? mo?emy mie? wolno?? s?owa jak obecnie, wszyscy, lub wr?ci? do PRL-u, gdzie tylko jedni „mieli racj?”. No wi?c jak?
P.S. K??cicie si? o pieni?dze. Sprawdzi?em deficyty bud?etowe na rok 2013 kilku gmin/miast.
Cieszyn -17 milon?w
Ustro? – 4 miliony
Wis?a -589 tys.
Istebna -174 tys.
A wi?c jak wida? Istebna ma najni?szy deficyt. Plus w bip-ie bud?etowym wszystko jest opisane jak nasza gmina b?dzie sp?aca? d?ugi.
Wy jak MW Tr?jwie?-Wis?a jako? nie macie pretensji do miasta Wis?y, ?e ma wi?kszy deficyt na rok 2013 od Istebnej. I to 3 razy wi?kszy.
P.S. 2 Tak plakatowali?cie Koniak?w o swoim spotkaniu. W pewnej rozmowie dw?ch waszych cz?onk?w z ich znajomymi, ci znajomi ?miali si? ?e nie?le ?e?cie zakleili wszystkie drzewa w Koniakowie. Wasi koledzy te? si? z tego ?miali. A na pytanie ile przysz?o os?b na spotkanie, koledzy potwierdzili, ?e zaledwie kilka. Zreszt? wida? na zdj?ciach. Skuteczn? macie metod? przyci?gania ludzi. A turystycznie obklejony Koniak?w te? przyci?ga?.

[ Dodano: Sro 05 Cze, 2013 ]
Na filmiku z sesji na kt?rej atakowane jest MW, kol. m?wi, ?e do MW mo?e do??czy? ka?da wiara i nar?d i nie jest w tym nic dziwnego... Wi?c ewangelicy z MW mieliby walczy? ze samymi sob?? logiczne Panie republikanin...
Aluzja nie do mnie, ale tak bym chcia? zapyta?: je?eli mieszka?bym w kraju wi?kszo?ciowo lutera?skim, gdzie dodatkowo ich wersja MW chcia?a by jednej ewangelickiej nie wim Polski czy innego kraju, mniejsza o to, ale to czy ja katolik czu?bym sie na r?wni z nimi, skoro ten kraj mia?by by? w zapisie tylko ewangelicki? Na zachodzie r??ne ko?cio?y stoj? obok siebie, nikt nikomu nic nie wypomina i nie krzyczy, ?e ich kraj ma by? tylko katolicki, ewangelicki, prawos?awny, mormo?ski czy inny.
 
 
Pawe? Grobelny
Rodowity g?rol

Posty: 49
Skąd: z Jawornika
Wysłany: Sro 05 Cze, 2013   

Peryklesie,
nie mam czasu czyta? BIP-u, ale id? o zak?ad, ?e to, co poda?e?, to jest jednoroczny deficyt a nie zad?u?enie. Zad?u?enie to suma deficyt?w bud?etowych ze wszystkich lat.
Co do komisji Macierewicza, to jak s?dz? Tusk wyci?gn?? wnioski z kariery Kwa?niewskiego. Kwa?niewski, kt?remu po tym jak zaanga?owa? si? w rewolucje na Ukrainie przeciwko Rosji, Rosja zablokowa?a wszystkie znacz?ce posady. A pcha? si? na szefa ONZ, MKOL, FIFA, UEFA, NATO, UE. Je?li wi?c Tusk my?li o posadzie w Brukseli, musi by? uleg?y wobec Rosji i dlatego rz?d potrzymuje rosyjsk? wersj? katastrofy.
MW nie jest przeciwko innym wyznaniom, tylko g?osi dominacj? katolicyzmu w Polsce. W ko?cu to naturalne tutaj jak j?zyk polski.
 
 
perykles
Ma?y gazda

Posty: 69
Wysłany: Sro 05 Cze, 2013   

Oczywi?cie, ?e poda?em jednoroczny deficyt. Nie w?tpi? w to, ?e d?ug gminny jest o wiele wiekszy, by? mo?e nawet te 13 mln jak podajecie, cho? dobrze by by?o poda? ?r?d?o tej informacji. Ale widz? te? na podstawie tegorocznego deficytu, ?e gmina istebna dzia?a duuuu?o lepiej ni? inne w naszym powiecie, co oznacza, ?e robienie z pracownik?w gminny g??b?w nie za bardzo ma uzasadnienie.
Nie obra? si? ale to by?a tylko katastrofa a nie zamach.
Ciesz? sie, ?e MW nie jest przeciwko innym wyznaniom, skoro tak to nie m?wmy Polska tylko katolicka (pisz? to jako katolik), ale chrze?cija?ska, tak aby bracia ewangelicy, kt?rzy stanowi? wi?kszo?? w wielu wsiach czy miastach ?l?ska Cieszy?skiego, lub prawos?awni, kt?rzy stanowi? wi?kszo??, cho?by na p??nocnym-wschodzie, czuli si? takimi samymi obywatelami i chrze?cijanami w naszej wsp?lnej ojczy?nie.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group